دانشجویار، دریچه ای تازه به خدمات آنلاین دانشگاهی

نظر به تعدد و گستردگی خدمات ارائه شده به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در بستر سامانه های مختلف و به صورت حضوری ، حسب دستور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر طهرانچی بر آن شدیم که در راستای مجازی سازی و یکپارچگی ارائه اطلاعات به دانشجویان محترم سامانه ای طراحی کنیم که تمامی این خدمات دریک فضای واحد و با قالبی کاربر پسند در بستر فضای مجازی به دانشجویان محترم ارئه نموده و در وقت و هزینه صرفه جویی کنیم.